ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ĎÁBLICE

 

 

 

 

Úvod

 

Na základě nových platných zákonů a ve smyslu ostatních vnitřních řádů a směrnic byly provedeny:

a) úprava struktury úřadu městské části.

b) vytvoření organizačního řádu Úřadu městské část Praha – Ďáblice v souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutu hl. m. Prahy.

 

ad. a) Úprava struktury úřadu městské části:

- organizační schéma – městské části (dále jen MČ),

- organizační schéma – úřadu městské části (dále jen ÚMČ)

 

ad. b) Vytvoření organizačního řádu ÚMČ včetně doplnění a úprav:

Organizační řád ÚMČ je zpracován na základě změny legislativního rámce a nově uplatněných hledisek vztahujících se k:

a)    přímému řízení a další řídící a kontrolní činnosti (řízení peněžních toků),

b)    doplnění a úpravě vzájemných vazeb mezi jednotlivými vedoucími zaměstnanci, odbory a zaměstnanci ÚMČ v závislosti na kompetencích a odpovědnostech,

c)    zajištění účinné spolupráce a kontroly mezi volenými a výkonnými orgány MČ,

d)    zavedení účinného vnitřně propojeného systému finančního řízení,

e)    vymezení kompetencí, pravomocí a odpovědností za správu majetku ve vlastnictví městské části.

 

Hlava I

Základní údaje

 

Oddíl I

Zásady činnosti

 

Čl. 1

 

1.1. Organizační řád upravuje:

Ø      zásady činnosti a řízení MČ a ÚMČ,

Ø      dělbu práce mezi jeho složkami,

Ø      jejich vzájemné vazby a vztahy.

 

Čl. 2

 

2.1. Postavení a působnost ÚMČ a jeho vztahy ke státním orgánům a samosprávě MČ upravuje zákon ČR č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a vyhláška č. 55/2001Sb.,kterou se vydává Statutu hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon). Pokud jde o přenesenou působnost, též zvláštní zákony.

 

Čl. 3

 

3.1.  ÚMČ plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti.

 

Čl. 4

ÚMČ – kompetence a odpovědnosti

 

4.1. V oblasti samostatné působnosti:

Ø      plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou MČ,

Ø      pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,

Ø      řídí a usměrňuje po linii finančního řízení v souladu s ustanovením zákona příspěvkové organizace zřízené MČ a organizační složky MČ, které zřizuje v souladu se zákonem.

4.2. V oblasti přenesené působnosti městské části vykonává státní správu s výjimkou případů a věcí, které patří:

Ø      do působnosti zastupitelstva MČ,

Ø      do působnosti rady MČ,

Ø      do působnosti zvláštních orgánů MČ, resp. výborů a komisí.

4.3. Rozhoduje o poskytování informací žadatelům podle zvláštního zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Čl. 5

 

5.1.                                Územní obvod MČ Praha - Ďáblice tvoří:

Ø      katastrální území městské části                                

 

Oddíl II

Zásady vnitřního styku

 

Čl. 6

Poskytování informací

 

6.1.  Odbory ÚMČ, sekretariát, městský informační systém a vedoucí pracovníci jsou v rozsahu působnosti povinny vzájemně si poskytovat informace a neprodleně vydávat potřebná rozhodnutí, stanoviska a posudky.

6.2.  Nedodržování uvedených zásad, precizovaných v organizačním řádu ÚMČ, vyplývajících ze stanovených kompetencí a odpovědností, bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky ve smyslu zákoníku práce.

 

Čl. 7

Zastupování zaměstnanců

 

7.1.  Vedoucí odborů se souhlasem tajemníka určí svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností. Tento právní akt musí mít náležitosti písemného zápisu podepsaného oběma stranami, který bude obsahovat vždy jmenovitě obsah a rozsah zastoupení včetně daných pravomocí.

7.2.  Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, příp. pozastavit opatření svého zástupce, jestliže to okolnosti případu budou vyžadovat, jednorázově.

 

 

Čl. 8

Předávání funkcí

 

8.1. Náležitosti:  O předávání funkcí musí být proveden písemný zápis. Obsahem tohoto zápisu bude zejména:

Ø      stav přidělených úkolů a požadovaných úkonů v souladu s organizačním, resp. pracovním zařazením,

Ø      stav a úroveň rozpracovaných úkolů,

Ø      seznam předávané dokumentace, tento seznam musí obsahovat všechny náležitosti v potřebné struktuře a srozumitelnosti,

Ø      hodnocení kvality a úrovně přidělených úkolů a jejich dopad a ovlivnění další existence městské části (resp. odboru, úseku apod.).

8.2.      Zvláštní postupy:  Součástí písemného zápisu v případě předávání funkcí spojených s "Dohodou o hmotné odpovědnosti" bude příloha "Inventurní zápis" o provedené inventarizaci.

 

Oddíl III

Čl. 9

Obecné členění úřadu městské části

 

9.1.      Úřad MČ se člení do odborů a na samostatné odborné referenty zřízené radou MČ ve smyslu ustanovení   § 94 odst. 2, písm. c),d) zákona

Ø      finanční odbor,

Ø      referent správy majetku,

Ø      referent životního prostředí

Ø      referent občansko - správní,

Ø      sekretariát (podatelna)

Ø      městský informační systém (Úřední deska, www.dablice.com ; elektronická úřední deska)

9.2.      Úřad městské části tvoří pracovníci vedení:

Ø      starostka,

Ø      zástupce starosty,

Ø      tajemník a

9.2.1.Pracovníci úřadu:

Ø      pracovníci zařazení jako úředníci v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších změn a doplnění

Ø      ostatní pracovníci tohoto úřadu

9.3.Pracovníci ÚMČ jsou zaměstnanci MČ Praha – Ďáblice ve smyslu zákoníku práce.

9.3.1.      Rada MČ ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. d) zákona, stanovuje celkový počet  zaměstnanců úřadu MČ.

9.3.2.      Do tohoto počtu jsou zahrnuta jak systematizovaná místa správního a řídícího aparátu, tak i pracovníci organizačních složek MČ a ostatní zaměstnanci.

 

Hlava II

Úřad městské části

 

Oddíl I

Organizace a řízení úřadu městské části

 

Čl. 10

Systém řízení

 

10.1.    Řízení úřadu městské části je realizováno těmito řídícími stupni:

Ø      starostka,

Ø      zástupce starosty,

Ø      tajemník úřadu městské části,

Ø      vedoucí finančního odboru,

Ø      samostatní referenti,

Ø      vedoucí organizačních složek úřadu (vedoucí Obecní knihovny v Ďáblicích)

10.2.    Pracovní porady

Pracovní porady svolává:

Ø      starostka MČ zpravidla každé pondělí v 09.00 hod. – porada vedení,

Ø      tajemník ÚMČ zpravidla 1 x týdně – s vedoucím odboru a samostatnými referenty,

Ø      vedoucí odboru se svými zaměstnanci probere záležitosti odboru za účasti tajemníka po poradě tajemníka.

10.2.1. Z pracovních porad se vyhotovují písemné zápisy a zprávy, a to pouze pokud z nich vyplývají konkrétní úkoly nebo termíny. S nimi jsou pak povinně nejbližším nadřízeným seznamováni ostatní pracovníci podílející se na stanovených úkolech a to formou přidělení úkolu v elektronické podobě za použití programu Microsoft Outlook.

10.3. Povinnost operativní (průběžné) kontroly

10.3.1. Kontrola je vykonávaná podle řídících stupňů v rámci:

Ø      řídící přímé pravomoci,

Ø      v souladu s Kontrolním řádem MČ v rámci zákona.

 

Oddíl II

Kompetence a odpovědnosti

 

Čl. 11

Starostka MČ

 

11.1.   Starostka je v čele úřadu městské části.

11.2.  Zastupuje městskou část navenek a v právních vztazích, úkony,  které vyžadují   schválení zastupitelstva MČ, popřípadě rady MČ, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení,  jinak jsou tyto právní úkony od samého počátku neplatné.

11.3.    Je z  výkonu své  funkce odpovědná zastupitelstvu městské části.

11.4.   Svolává a zpravidla  řídí zasedání zastupitelstva městské části a jednání rady městské části, plní úkoly uložené ji jejich usneseními.

11.5.    Zabezpečuje  a řídí činnost při  plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními  přípravami státu  a civilní  ochrany na  území městské části.

11.6.    Jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat  podle zvláštních právních  předpisů, jmenování nebo odvolání tajemníka úřadu městské části bez předchozího souhlasu ředitele Magistrátu je neplatné.

11.7.    Odpovídá za  včasné objednání přezkoumání  hospodaření městské části za uplynulý kalendářní rok.

11.8.    Odpovídá za informování o činnosti města v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11.9.    Zabezpečuje všechny činnosti příkazce operace v souladu s "Kontrolním řádem" MČ

11.10. Je oprávněna při zabezpečování místních záležitostí veřejného  pořádku městské části  požádat o součinnost Policii  České  republiky  nebo  městskou  policii  hlavního města Prahy. Policie České republiky nebo městská policie hlavního města Prahy je povinna požadovanou spolupráci poskytnout, pokud jí v tom nebrání jiné zákony.

11.11. Spolu  se zástupcem starosty městské části  podepisuje usnesení zastupitelstva a rady městské části  a všechny majetkoprávní úkony

11.12. Pozastaví  výkon usnesení rady městské části,  má-li  za  to,  že  je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva městské části,  které je povinno usnesení  rady městské části  projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.

11. 13. Podepisuje   spolu   s   ověřovateli   zápis   z jednání zastupitelstva městské části a zápis  z  jednání  rady městské části.

11. 14. Je oprávněna  zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva  hlavního města  Prahy ji  musí být  uděleno slovo,  jedná-li  se  o  záležitosti Městské  části Praha - Ďáblice.

11. 15. Je oprávněna zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný Městskou částí Praha - Ďáblice.

11. 16. Má  právo  užívat  při významných  příležitostech a  občanských obřadech  závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký  státní znak a po obvodu odznaku je uveden název "Česká republika".

11. 17. Vykonává  další úkoly  v samostatné  působnosti městské části,  pokud jsou  jí uloženy  zastupitelstvem městské části, radou městské části nebo pokud tak stanoví zákon.

11. 18. Zajišťuje hospodaření města podle rozpisu rozpočtu na kalendářní rok a zpracovává podklady do návrhu rozpočtu MČ.

11. 19. Řídí dlouhodobý rozvoj městské části.

11. 20. Udržuje pravidelný styk s představiteli Armády České republiky, církví ve městě a společenskými organizacemi.

11. 21. Setrvává ve funkci i po ukončení volebního období až do zvolení nového starosty.

 

Čl. 12

Zástupce starosty

 

12.1.        Plní některé úkoly starosty dle pověření zastupitelstva MČ.

  1. plní úkoly MČ v oblasti školství, kultury a sportu,
  2. plní úkoly MČ v oblasti životního prostředí
  3. plní úkoly MČ v oblasti výstavby v obci
  4. je garantem u zakázek malého rozsahu a neinvestičních akcí MČ v rozsahu stanoveném usnesením rady MČ a zabezpečuje při nich všechny činnosti příkazce operace v souladu s "Kontrolním řádem" MČ
  5. účastní se přípravy a sestavování rozpočtu MČ a kontroly čerpání rozpočtu

12.2.        Zastupuje starostku městské části v době její nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostce.

12.3.        Zastupitelstvo a rada zástupci starosty svěřuje zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti                                            

12.4.        Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu městské části.

12.5.        Může plnit úkoly starostky, i když je přítomna, pokud je odmítne v rozporu se zákonem či rozhodnutím ZMČ nebo RMČ plnit starostka          

 

Čl. 13

Zastupování obce

 

13.1. Starostka a zástupce starosty může pověřit zaměstnance městského úřadu či jiné osoby zastupováním obce v případech:

Ø      kdy je MČ účastníkem správního řízení ve smyslu zvláštních předpisů,

Ø      kdy je MČ účastníkem ostatních řízení ve smyslu zvláštních předpisů.

13.2.  Charakter pověření:

Ø      pověření musí být zpracováno písemnou formou,

Ø      pověření mohou mít jednorázový i dlouhodobý charakter.

13.3.  Náležitosti pověření:

Ø      jméno a funkce,

Ø      postavení v organizačním řádu obce,

Ø      předmět zastupování,

Ø      doba účinnosti pověření,

Ø      odpovědnost (komu).

 

Čl. 14

Tajemník ÚMČ

 

14.1.        Plní  úkoly uložené  mu zastupitelstvem  MČ, radou  MČ  nebo  starostkou MČ, a další úkoly vyplývající z jeho postavení statutárního orgánu ÚMČ.

14.2.        Je nadřízen všem zaměstnancům městského úřadu.

14.3.        Plní úkoly statutárního  orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů  vůči   zaměstnancům  MČ zařazeným do ÚMČ.

14.3.1.  Na základě výběrového řízení navrhuje radě městské části k ustanovení do funkce vedoucí odborů, navrhuje rovněž jejich odvolání.

14.3.2.  Přijímá a propouští zaměstnance MČ zařazené do ÚMČ.

14.3.3.  Stanoví   podle   zvláštních   právních   předpisů  platy  všem zaměstnancům  MČ zařazeným do ÚMČ. Stanovuje odměny za práce konané mimo pracovní poměr.

14.3.4.  Vedoucím odborů navrhuje platy radě MČ ke schválení.

14.3.5.  Navrhuje radě zřízení nebo zrušení odborů ÚMČ.

14.3.6.  Zpracovává podklady do návrhu rozpočtu MČ.

14.3.7.  Řídí a koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců ÚMČ. Zabezpečuje všechny činnosti příkazce operace v souladu s "Kontrolním řádem" MČ, pro rozpočtové kapitoly 8 a 9 (vnitřní správa).

14.3.8.  Navrhuje radě organizační strukturu ÚMČ, celkový počet zaměstnanců a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.

14.3.9.  Svolává porady zaměstnanců a stanoví jim úkoly.

14.3.10.                     Řeší kompetenční spory mezi zaměstnanci ÚMČ.

14.3.11.                     Metodicky vede odbory a referenty s pověřenou státní správou.

14.4.    Zajišťuje úkoly v přenesené působnosti MČ vyplývající ze zvláštních zákonů.

14.4.1.  Účastní se porad organizovaných Magistrátem.

14.4.2.  Rozhoduje o podjatosti  zaměstnanců ÚMČ ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

14.4.3.  Zabezpečuje zpracování a uplatnění připomínek k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy.

14.5.        Za plnění úkolů uložených úřadu  městské   části   v oblasti samostatné a přenesené působnosti městské   části   je tajemník odpovědný starostce MČ

14.6.        Zúčastňuje  se  zasedání  zastupitelstva  MČ a rady MČ s hlasem poradním.

14.7.        Řídí racionalizaci práce úřadu MČ včetně autoprovozu a jeho informační systém a zajišťuje provozování informační služby úřadu MČ.

14.8.        Spolupracuje s výbory zastupitelstva města a s komisemi rady města.

14.9.        Koordinuje práce spojené s tvorbou vnitřního kontrolního systému.

14.10.    Řídí a kontroluje organizační složky ÚMČ.

14.11.    Organizačně zabezpečuje zasedání zastupitelstva MČ, jednání rady MČ, celostátní a komunální volby, případná referenda a opatření vyplývající z práva petičního v souladu s ustanovením zákona č. 85/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.12.    Vydává  svým  nařízením  zejména   pracovní  řád,  spisový  řád a skartační řád úřadu městské části, a další vnitřní předpisy a směrnice.

14.13.    Tajemník může pro jednotlivé případy pověřit určeného zaměstnance nebo vedoucího odboru zastupováním. V písemném pověření stanoví rozsah jejich oprávnění při konkrétním zastupování.

14.14.    Nesmí vykonávat  funkce v politických stranách  a v  politických  hnutích.  Jeho funkce  je neslučitelná s funkcí  poslance  a  senátora  a  s  funkcí člena Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části.

14.15.    Zajišťuje správu digitální mapy města.

14.16.    Odpovídá za formální a věcnou správnost materiálů (zápisů, návrhů usnesení aj.), předkládaných radou v požadovaných termínech zastupitelstvu pro veřejná zasedání.

 

Čl. 15

Právník městského úřadu

 

15.1.                 Městská část uzavírá smlouvu (mandátní) na základě požadavků odpovědných zaměstnanců ÚMČ, v souladu s občanským zákoníkem.

15.2.                 Právník zabezpečuje právní pomoc zastupitelstvu MČ, radě MČ a zaměstnancům ÚMČ a organizacím řízeným MČ.

15.3.         Právník je zodpovědný ze své činnosti tajemníkovi ÚMČ.

 

Čl. 16

Vedoucí odboru

 

16.1.        Vedoucí odboru je jmenován radou MČ, na návrh tajemníka ÚMČ, podle výsledku výběrového řízení a je podřízen tajemníkovi.

16.2.        Za řídící činnost je zodpovědný radě MČ a tajemníkovi.

16.3.        Řídí činnost odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti a plní úkoly stanovené odboru usnesením zastupitelstva MČ a rady na úseku samostatné působnosti a vykonává přenesenou působnost vymezenou zvláštními zákony.

16.4.        Provádí výkon státní správy ve věcech svěřených MČ, které příslušnému odboru přináleží.

16.5.        Odpovídá za personální politiku odboru (vyhodnocení zkušební doby přijímaného zaměstnance, dodržování dohod o hmotné odpovědnosti k hodnotám svěřeným k vyúčtován, atd.).

16.6.        Vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců a vyjadřuje je v jejich pracovních náplních. Odpovídá za jejich dodržování. Kontroluje dodržování pracovní doby a její maximální využívání zaměstnanci odboru.

16.7.        Navrhuje platy a osobní příplatky a navrhuje mimořádné odměny podřízeným zaměstnancům. Při navrhování platových úprav zaměstnancům musí schvalujícímu nadřízenému doložit písemné zdůvodnění okolností vedoucích k návrhu úpravy.

16.8.        Určuje a zaškoluje své zástupce a vymezuje jim rozsah jejich působnosti, zabezpečuje vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců tak, aby byl vždy zajištěn plynulý chod jejich odboru.

16.9.        Je zodpovědný za koncepci svěřeného úseku. Je proto povinen zúčastnit se všech důležitých jednání, které s touto koncepcí souvisí.

16.10.    Odpovídá ve svém odboru za proškolování a dodržování předpisů v oblasti BP a PO.

16.11.    Kontroluje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti

16.12.    Pečuje o zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců odboru.

16.13.    U záležitostí přesahujících běžnou činnost odboru informují tajemníka.

16.14.    Kopie interních sdělení předává tajemníkovi a k uložení do sekretariátu.

16.15.    Připravuje podklady pro informování veřejnosti na svěřeném úseku.

16.16.    Dle plánu práce zastupitelstva a rady MČ nebo na vyžádání připravuje materiály předkládané zastupitelstvu nebo radě MČ, odpovídá za jejich obsah a formu.

16.17.    Na vyžádání předsedů výborů zastupitelstva a komisí rady připravuje materiály potřebné pro jejich činnost .

16.18.    Účastní se na základě výzvy vedení ÚMČ jednání rady a zastupitelstva, nebo zajistí účast pověřeného zaměstnance.

16.19.    Odpovídá za veškerou realizaci úkolů vyplývajících pro něj ze zápisů a usnesení rady a zastupitelstva MČ a porad vedení ÚMČ.

16.20.    Je povinen upozornit na nesprávná usnesení rady nebo zastupitelstva MČ.

16.21.    V rozsahu své působnosti zastupuje městskou část v souladu s usneseními rady a zastupitelstva MČ.

16.22.    Podepisuje rozhodnutí odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti, je-li mu svěřena.

16.23.    Odpovídá za hospodaření s částkami určenými pro útvar příslušnými kapitolami rozpočtu a zpracovává podklady do návrhu rozpočtu MČ.

16.24.    Odpovídá za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostce,  zástupci starosty a tajemníkovi.

 

Čl. 17

Samostatný odborný referent

 

17.1.        Je přijímán tajemníkem ÚMČ (podle výsledku výběrového řízení týká se zaměstnanců přijímaných po 1. 1. 2003) a je podřízen a za výsledky své práce odpovědný  tajemníkovi ÚMČ.

17.2.        Plní činnosti svého úseku ve věcech přenesené i samostatné působnosti a dále plní úkoly stanovené mu usnesením zastupitelstva MČ a rady MČ na úseku samostatné působnosti a vykonává přenesenou působnost vymezenou zvláštními zákony.

17.3.        Provádí výkon státní správy ve věcech svěřených MČ, které příslušnému úseku přináleží.

17.4.        Dodržuje pracovní dobu a maximálně ji využívá ke svěřeným úkolům.

17.5.        Pro případ svojí nepřítomnosti se svým přímým nadřízeným projedná a navrhne vzájemné zastupování tak, aby byl vždy zajištěn plynulý chod ÚMČ.

17.6.        Je zodpovědný za koncepci svěřeného úseku. Je proto povinen zúčastnit se všech důležitých jednání, které s touto koncepcí souvisí.

17.7.        Odpovídá na svém úseku za dodržování předpisů v oblasti BP a PO.

17.8.        Kontroluje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti.

17.9.        U záležitostí přesahujících běžnou činnost úseku informuje tajemníka.

17.10.    Připravuje podklady pro informování veřejnosti na svěřeném úseku.

17.11.    Dle plánu práce zastupitelstva a rady MČ nebo na vyžádání připravuje materiály předkládané zastupitelstvu nebo radě MČ, odpovídá za jejich obsah a formu.

17.12.    Na vyžádání předsedů výborů zastupitelstva a komisí rady připravuje materiály potřebné pro jejich činnost .

17.13.    Účastní se na základě výzvy svého přímého nadřízeného jednání MR a MZ .

17.14.    Odpovídá za veškerou realizaci úkolů vyplývajících pro ně ze zápisů a usnesení rady a zastupitelstva MČ a porad vedení MČ.

17.15.    Je povinen upozornit na nesprávná usnesení rady nebo zastupitelstva MČ.

17.16.    Odpovídá za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostce, zástupci starosty a tajemníkovi.

 

Čl. 18

Zaměstnanec ÚMČ

18.1.        Vykonává se vší odpovědností úkoly a náplň práce a dodržuje vnitřní předpisy a směrnice a rozvržení pracovní doby,

18.2.        Sleduje vydávané zákony, směrnice, nařízení a pokyny správních orgánů ve své oblasti a ihned se jimi řídí ve své práci,

18.3.        Udržuje služební a hospodářské tajemství ve smyslu nařízení vlády ČR č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, hospodářského a služebního tajemství,

18.4.        Přísně dodržuje ustanovení tohoto organizačního řádu a ostatní vnitřních řádů a vnitřních směrnic.

18.5.        Připravuje na vyžádání podklady pro jednání zastupitelstva a rady MČ.

18.6.        Odpovídá za archivaci dokladů na svěřeném úseku.

18.7.        Vykonává další práce podle pokynů vedení ÚMČ.

 

Hlava III

Odbory úřadu městské části

 

Odbory a samostatní referenti úřadu MČ organizují pro zabezpečení vnitřního chodu výkon těchto činností:

Ø      spisovou a archivní službu,

Ø      plánování, organizování a kontrolu plnění úkolů,

Ø      ochranu a evidenci majetku,

Ø      evidenci o hospodaření úřadu,

Ø      základní osobní evidenci a agendu o odměňování zaměstnanců úřadu,

Ø      ochranu státního, služebního a hospodářského tajemství,

Ø      bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

Ø      požární ochranu,

Ø      zpracování plánů, zpráv, rozborů, rozhodnutí, výkazů a hlášení,

Ø      zpracování, využívání a poskytování informací prostřednictvím výpočetní techniky.

 

Oddíl I

FINANČNÍ ODBOR

 

Čl. 19

Vedoucí finančního odboru

 

19.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 16, 17 a 18 tohoto řádu a současně je správcem rozpočtu a hlavním účetním ve smyslu "Kontrolního řádu" MČ.

19.2.        Zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními a jinými prostředky, v souladu s metodikou sestavení rozpočtu.

19.3.        Odpovídá za kvalitu, komplexnost a včasnost zpracovaných materiálů předkládaných do jednání rady MČ a zastupitelstva MČ.

19.4.        Sestavuje návrh rozpočtu a rozpisu rozpočtu MČ a zabezpečuje jeho zpracování

19.5.        Odpovídá za účetnictví MČ a počítačové zpracování

19.6.        Provádí veškerou rozborovou, statistickou a finanční činnost související s agendou MČ a odpovídá za úroveň zpravodajské základny (prvotní doklady, operativní evidenci, statistiku a účetnictví) MČ.

19.7.        Sleduje hospodaření podřízených organizací a provádí pravidelné kontroly čerpání nákladů

19.8.        Zabezpečuje v předepsaných termínech pravdivé sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu MČ, provádí čtvrtletní kontrolu čerpání a plnění příjmů MČ a výsledky předkládá vedení ÚMČ a radě MČ

19.9.        Spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva MČ

19.10.    Zabezpečuje včasné převody finančních prostředků na účtech

19.11.    Společně s vedením ÚMČ připravuje faktury k proplacení

19.12.    Provádí alespoň čtyřikrát ročně kontrolní činnost v pokladně ÚMČ a v pokladně VHČ.

19.13.    Vede evidenci a kontroluje plnění majetkových smluv - prodej.

19.14.    Zabezpečuje předpis, evidenci a vymáhání pohledávek.

 

Čl. 20

Samostatný odborný referent FIO, hlavní účetní, majetkář

 

20.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 17 a 18.

20.2.        Zastupuje v případě nepřítomnosti vedoucího FIO v celém rozsahu jeho funkce.

20.3.        Vede knihy došlých faktur BÚ a zajišťuje likvidaci všech investičních a provozních faktur.

20.4.        Provádí včasnou úhradu všech faktur BÚ a další finanční operace Homebankingu.

20.5.        Zajišťuje veškeré úkony spojené s evidencí majetku, připravuje podklady pro inventarizaci majetku  MČ a podílí se na zpracování závěrečné zprávy, vyjasňuje eventuální rozdíly proti účetnímu stavu.

20.6.        Vyhotovuje návrhy na zařazení majetku do evidence, zpracovává odsouhlasené návrhy na převod či vyřazení majetku z evidence

20.7.        Vede knihy vystavených faktur BÚ a vyhotovuje faktury a kontroluje platby – přefakturovává

20.8.        Vyhotovuje účetní doklady pro základní běžný účet, depozitní, fond rezerv a rozvoje a sociální fond.

20.9.        Zajišťuje evidenci správních poplatků - výherní hrací automaty a vypracovává rozhodnutí a vydává hrací známky pro VHA, vede kompletní agendu a provádí kontrolní činnost na provozovnách

20.10.    Vede evidenci hrobů na místním hřbitově a vydává souhlas s umístěním ostatků

20.11.    Poskytuje podklady pro dokumentaci investičních akcí MČ a sleduje splátkové kalendáře.

20.12.    Zastupuje Samostatnou pokladní v případě její nepřítomnosti

 

Čl. 21

Samostatný odborný referent VHČ

 

21.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 17 a 18.

21.2.        Zajišťuje agendu předpisu nájemného na PC v programu „Nájemné“ u všech bytů a nebytových prostor v majetku MČ, sleduje veškeré změny týkající se předpisu nájemného a  úhrad jednotlivých služeb spojených s užíváním nemovitostí

21.3.        Vyhotovuje dle pokynů vedení samosprávy dohody o užívání bytu a smlouvy o pronájmu nebytových prostor a zajišťuje jejich evidenci.

21.4.        Eviduje, zajišťuje aktualizaci a zabezpečuje ukončení (vč. fyzického předání) všech nájemních  smluv na byty a nebytové prostory.

21.5.        Vede evidenci a statistiku hospodaření s byty, vede evidenci uvolněných bytů, nebytových prostor a garáží, sleduje jejich obsazování z hlediska ušlého nájemného a operativně informuje vedení ÚMČ.

21.6.        Ve spolupráci s ohlašovnou sleduje využívání bytového fondu z hlediska oprávněnosti

21.7.        Eviduje předávací protokoly o užívání nájemních jednotek

21.8.        Provádí vyúčtování vodného, stočného a zajišťuje k tomu potřebné doklady

21.9.        Provádí výpočet a vede evidenci záloh na ÚT a TÚV a provádí vyúčtování

21.10.    Zajišťuje penalizaci neplatičů nájemného a ve spolupráci s právníkem ÚMČ soudní vymáhání pohledávek.

21.11.    Vede evidenci majetku VHČ, provádí jeho inventarizaci.

21.12.    Vede knihu faktur VHČ a provádí úhradu, věcnou kontrolu a likvidaci faktur

21.13.    Provádí vyúčtování nákladů na domy ve správě MČ.

21.14.    Vyřizuje stížnosti, žádosti a reklamace občanů týkající se svěřené agendy, posuzuje oprávněnost  požadovaných oprav a rekonstrukcí v bytech a nebytových prostorech a zajišťuje přiměřená řešení.

21.15.    Zajišťuje správu, provoz, údržbu a opravy domovního bytového a nebytového fondu ve správě MČ.

 

Čl. 22

Samostatná pokladní

 

22.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 17 a 18.

22.2.        Vede pokladnu běžného účtu MČ a vedlejší hospodářské činnosti, provádí vyúčtování  a předkontace dokladů.

22.3.        Vyhledává, eviduje a vybírá místní poplatky ze psů, z veřejného prostranství, ze vstupného a rekreační a ubytovací poplatek a další dle zákona o místních poplatcích a vypracovává rozhodnutí.

22.4.        Vede evidenci zaplaceného nájemného, provádí jeho dokladování a připravuje doklady k zúčtování VHČ.

22.5.        Vyměřuje, předpisuje a vede evidenci a vymáhání nájmů za zahrádky.

22.6.        Zajišťuje uzavírání smluv, vydávání, výměny a vedení evidence bytových přijímačů místního bezdrátového rozhlasu.

22.7.        Zajišťuje výplaty mezd, vydávání a zúčtování stravenek.

22.8.        Zabezpečuje styk s bankou pro potřeby pokladny, sleduje a provádí vyúčtování záloh.

22.9.        Vede evidenci, zajišťuje nákup a vydávání materiálu v OE pro Úřad MČ, řídí provozní záležitosti MÚ (evidence stravenek, evidence ztrát a nálezů apod.)

22.10.    Zabezpečuje archivaci dokumentů ve svěřené oblasti.

22.11.    Zastupuje v případě nepřítomnosti pracovnice fakturace, provádí úhrady faktur.

22.12.    Vykonává další práce podle pokynů vedoucí FIO nebo vedení ÚMČ.

 

Oddíl II.

SEKRETARIÁT VEDENÍ ÚMČ

 

Čl. 23

Samostatný referent občansko-správní

 

23.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 17 a 18.

23.2.        Provádí vidimaci a legalizaci listin

23.3.        Vede ohlašovnu městské části a s tím spojenou komunikaci s ohlašovnou Prahy 8; (přihlašování a odhlašování občanů, evidence narozených a zemřelých osob, evidence sňatků a rozvodů, vedení osobních karet občanů, vedení domovních karet, zadávání všech změn do elektronické evidence, zálohování evidence, dohledávání osob, příprava volebních seznamů a veškeré další práce s evidencí domů, bytů a občanů související.)

23.4.        Provádí částečnou personální práci (připravuje pracovní výkazy, eviduje dovolené, příchody, odchody a krátkodobá opuštění pracoviště.)

23.5.        Vystavuje objednávky a vede knihu evidence objednávek.

23.6.        Eviduje vnitřní sdělení

23.7.        Přijímá a eviduje žádosti občanů o byty

23.8.        Zabezpečuje archivování čísel Sbírek zákonů, vyhlášek HMP a věstníků.

23.9.        Zastupuje při obsluze místního rozhlasu a zastupuje v sekretariátě starostky.

23.10.    Vedení evidence přestupků a jejich třídění a zabezpečuje činnosti přestupkové komise.

23.11.    Vykonává další práce podle pokynů vedení ÚMČ.

 

Čl. 24

Samostatná sekretářka

 

24.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 17 a 18

24.2.        Zajišťuje fungování sekretariátu vedení ÚMČ, vede korespondenci starostky a zástupce  starosty, zabezpečuje pořizování zápisů z porad vedení

24.2.    Zajišťuje plynulou organizaci styku vedení ÚMČ s občany a stranami

24.3.        Připravuje podklady pro zúčastněné na jednání Rady MČ a na zasedání ZMČ

24.4.        Účastní se jednání RMČ a zasedání ZMČ, vyhotovuje, zakládá a doručuje zápisy z jednání a zabezpečuje další úkoly s prací rady a zastupitelstva souvisejícími

24.5.        Zajišťuje přehlednou evidenci majetkoprávních a všech ostatních smluv a jejich doručování v souladu se Spisovým archivačním a skartačním řádem a jejich elektronickou archivaci na serveru ÚMČ .

24.6.        Třídí korespondenci došlou na úřad MČ v souladu se spisovým řádem vede elektronickou evidenci došlé pošty a odeslané pošty (včetně elektronické pošty) a zabezpečuje její doručování v programu E-spis

24.7.        Obsluhuje telefonní ústřednu a fax a zabezpečuje vchod do budovy

24.8.        Obsluhuje místní rozhlas BOR

24.9.        Zajišťuje informace na úředních tabulích ve věcech městské části a veřejných vyhlášek

24.10.    Odpovídá za archivaci dokladů v souladu se SASŘ

24.11.    Vykonává další práce podle pokynů vedení ÚMČ a vedoucích výborů a komisí zastupitelstva MČ

24.12.    Zabezpečuje rozesílání a archivování čísel Ďáblického zpravodaje

24.13.    Zastupuje v ohlašovně a při vidimaci a legalizaci listin

 

Oddíl III.

REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Čl. 25

Samostatný odborný referent ŽP

 

25.1.        Má kompetence a odpovědnosti dle čl. 17 a 18

25.2.        Zabezpečuje výkon činností přenesených vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy na MČ Praha – Ďáblice  v oblasti:

Ø      státní správy na úseku odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ø      státní správy na úseku ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Ø      vyměřuje poplatky za znečištění ovzduší pro malé znečišťovatele na území města,

Ø      státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,ochrany krajiny a přírody včetně vydávání rybářských lístků

Ø      státní správy na úseku ochrany zvířat

25.2.        Provádí kontrolní činnost nad provozem skládky odpadu spol. A.S.A.

25.3.        Zajišťuje informovanost občanů ve všech oblastech životního prostředí

25.4.        Zastupuje MČ v problematice:

Ø      veřejného osvětlení

Ø      separovaného a nebezpečného odpadu

Ø      velkoobjemového odpadu, včetně zajišťování velkoobjemových kontejnerů pro občany

Ø      komunálního odpadu  ( jednání s občany a vydávání povolení na uložení stavebního odpadu na skládce )

Ø      státního fondu životního prostředí

Ø      údržby a čištění komunikací

25.5.        Zajišťuje podle dispozic zástupce starosty údržbu stávající zeleně v majetku MČ a zakládání nových ploch zeleně, včetně kontroly

25.6.        Zabezpečuje podle dispozic zástupce starosty přípravu a zpracování podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku a hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro ŽP,

 

Hlava IV

SAMOSPRÁVA

 

Oddíl I

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

Čl. 26

Působnost zastupitelstva MČ ze zákona 131/2000 Sb.

 

26.1.  Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno:

Ø      volit starostu  městské části, zástupce  starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,

Ø      stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,

Ø      stanovit výši  odměn neuvolněným členům  zastupitelstva městské části,

Ø      vyjadřovat  se k  návrhu územně  plánovací dokumentace hlavního města Prahy,

Ø      vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,

Ø      vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,

Ø      schvalovat regulační plán pro území městské části,

Ø      schvalovat program rozvoje městské  části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,

Ø      schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,

Ø      vyjadřovat se ke koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí,

Ø      zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,

Ø      zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako  zařízení  bez  právní  subjektivity  a  schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské  smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací  listiny, stanovy  a zřizovací  listiny a  rozhodovat o účasti  městské   části  v  již   založených  nebo  zřízených  právnických osobách,

Ø      rozhodovat  o  spolupráci  městské  části  s  jinými  městskými částmi,  jakož i  územními samosprávnými  celky a  o formě této spolupráce,

Ø      rozhodovat  o  vyhlášení  místního  referenda  na území městské  části,

Ø      zřizovat  a rušit  výbory zastupitelstva  městské části a volit jejich členy; Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční,

Ø      pověřovat členy zastupitelstva podepsáním doložky ověřující splnění podmínek platnosti právního úkonu městské části, podmiňuje-li zákon jeho platnost předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem,

Ø      udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,

Ø      rozhodovat o  zrušení usnesení rady městské  části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102,

Ø      další záležitosti, které Zastupitelstvu městské části svěří zákon,

Ø      zastupitelstvu městské  části nepřísluší  vydávat obecně závazné vyhlášky. 

Ø      k platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo  volbě je  třeba souhlasu  nadpoloviční většiny  všech členů zastupitelstva městské části.

 

26.2.  Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat těchto majetkoprávních  úkonech:

Ø      o uzavření smlouvy  o přijetí a  poskytnutí úvěru, půjčky  nebo dotace,  o  převzetí  dluhu,  o  převzetí ručitelského závazku, o přistoupení  k závazku  a smlouvy  o sdružení  orgány městské části,

Ø      o peněžitých  a nepeněžitých  vkladech orgánů  městské části do obchodních společností a svazků,

Ø      o majetkové  účasti  městské  části  na  podnikání  jiných osob  s výjimkou právnických osob  založených nebo zřízených městskou  částí,

Ø      o nabytí a  převodu nemovitých věcí,

Ø      o bezúplatných převodech  movitých věcí včetně  peněz tuzemským  právnickým a fyzickým osobám na  vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní,  sociální, zdravotnické  a ekologické  účely a na  podporu  rozvoje kultury,  tělesné výchovy  a sportu  v celkové  částce  vyšší než  50 000  Kč ročně  jednomu a  témuž subjektu,  s výjimkou   poskytování   jednorázových   sociálních  výpomocí občanům a  s výjimkou darování  ztracených a opuštěných  zvířat  fyzickým a právnickým osobám,

Ø      o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,

Ø      o vzdání se  práva, prominutí pohledávky  a úplatném postoupení  pohledávky vyšší než 100 000 Kč,

Ø      o zastavení nemovitých věcí,

Ø      o  zastavení  movitých  věcí  nebo  práv  v  hodnotě  vyšší než 100 000 Kč,

Ø      o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

Ø      o věcných  a  peněžitých  darech  právnickým  a fyzickým osobám  v hodnotě vyšší než 50.000 Kč.

 

   Oddíl II

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

Čl. 27

Působnost rady MČ ze zákona 131/2000 Sb.

 

27.1.  Radě městské části je vyhrazeno:

Ø      zabezpečovat   hospodaření  městské   části  podle  schváleného rozpočtu,

Ø      provádět    rozpočtová    opatření    v    rozsahu   stanoveném zastupitelstvem městské části.

Ø      ukládat  Úřadu městské části Praha - Ďáblice  úkoly  v  oblasti samostatné působnosti městské části a kontrolovat jejich plnění,

Ø      projednávat a řešit návrhy,  připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva  městské  části, výbory zastupitelstva  a  komisemi  rady  městské části,

Ø      stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

Ø      na návrh tajemníka úřadu městské  části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části a  schvalovat organizační řád úřadu městské části,

Ø      na návrh  tajemníka úřadu jmenovat  a odvolávat vedoucí  odborů úřadu městské  části a stanovit jejich   plat  podle zvláštních právních předpisů; jmenování nebo odvolání vedoucího odboru bez návrhu tajemníka úřadu je neplatné,

Ø      na návrh  tajemníka úřadu stanovit celkový počet zaměstnanců  městské části zařazených do úřadu  městské části  a do  zařízení městské  části bez  právní subjektivity,

Ø      plnit  vůči   právnickým  osobám  a   zařízením  zřízeným  nebo založeným zastupitelstvem městské  části úkoly zakladatele nebo zřizovatele  podle  zvláštních   právních  předpisů,  nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu městské části,

Ø      zřizovat a  zrušovat podle potřeby  komise rady městské části, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy, komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a jsou ze své činnosti  odpovědná radě

Ø      přezkoumávat  na základě  podnětů opatření  přijatá Úřadem městské části a  komisemi  rady  městské části   v samostatné působnosti,

Ø      plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,

Ø      rozhodovat v záležitostech patřících do samostatné   působnosti  městské   části,  pokud   nejsou  zákonem vyhrazeny   zastupitelstvu  městské   části  nebo   pokud  si   je zastupitelstvo městské části nevyhradí.

Ø      v  oblasti  přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

Ø      prohlašovat náhradníka za člena zastupitelstva městské části na uprázdněný mandát,

Ø      rozhodovat o bezúplatných převodech  movitých věcí včetně  peněz tuzemským  právnickým a fyzickým osobám na  vědu, výchovu a vzdělávání, na charitativní,  sociální, zdravotnické  a ekologické  účely a na  podporu  rozvoje kultury,  tělesné výchovy  a sportu  v celkové  částce  nepřesahující  50 000  Kč / ročně;  jednomu a  témuž subjektu,  a o poskytování   jednorázových   sociálních  výpomocí občanům a o darování  ztracených a opuštěných  zvířat  fyzickým a právnickým osobám

Ø      rozhodovat o vzdání se  práva, prominutí pohledávky  a úplatném postoupení  pohledávky nepřesahující 100 000 Kč

Ø      rozhodovat o zastavení movitých věcí nebo práv  v  hodnotě  nepřesahující 100 000 Kč,

Ø      rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců

Ø      rozhodovat o věcných  a  peněžitých  darech  právnickým  a fyzickým osobám  v hodnotě nepřesahující 50 000 Kč

27.2.  V samostatné působnosti rada:

Ø      uplatňuje zásady bytové politiky ve městě, zodpovídá za hospodaření s byty ve městě,

Ø      zodpovídá za dodržování zákonnosti v úseku bytového hospodaření,

Ø      navrhuje a zabezpečuje modernizace a rekonstrukce bytového fondu, včetně tepelného hospodářství

 

   Oddíl II

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

Čl. 28

Výbory zastupitelstva MČ

 

28.1. Postavení a jednání výborů zastupitelstva:

Ø      na  postavení  a  jednání  výborů zastupitelstva městské části  a  zvláštních  orgánů  městské  části  a  na  jejich  práva a povinnosti  se  obdobně  použijí  ustanovení  vztahující  se  na postavení  a jednání  a práva  a povinnosti  výborů zastupitelstva hlavního  města Prahy  a zvláštních  orgánů hlavního  města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak.  Na rozhodování zvláštních orgánů městské  části  se  obdobně  použijí  ustanovení  vztahující se na rozhodování  zvláštních  orgánů   hlavního  města  Prahy,  není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

Ø      zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Ø      členy  finančního  a   kontrolního  výboru  nemohou  být starosta městské části, zástupce starosty městské části,  tajemník městské části ani  osoby zabezpečující  rozpočtové a  účetní práce  na Magistrátu  hlavního města Prahy nebo u městské části Praha - Ďáblice.

28.2. Finanční výbor:  předseda, minimálně 4 členové a tajemník komise  (bez hlasovacího práva).

 28.2.1.Náplň práce výboru:

Ø      úzce navazuje na obsahovou náplň hospodaření MČ s jejími finančními prostředky a s jejím majetkem:

Ø      její činnost je zaměřena na hospodaření s rozpočtem, a to ve všech etapách rozpočtového procesu, zejména:

Ø      v přípravě návrhu rozpočtu na příští rok se komise zabývá hodnocením výdajových požadavků v souvislosti s příjmy

Ø      ve spolupráci s finančním odborem navrhuje rozpočet hospodaření MČ ,

Ø      sestavuje a předkládá radě a Zastupitelstvu finanční plány, roční rozpočty a doplňkové rozpočty, vyjadřuje se k rozborům  hospodaření

Ø      doporučuje rozpočtové přesuny a kontroluje hospodaření podle plánu a rozpočtu

Ø      provádí kontrolu čerpání  rozpočtových prostředků

Ø      provádí kontrolu stavu závazků a pohledávek včetně kontroly vymáhání pohledávek

Ø      provádí kontrolu úplnosti dokladů např. knihy jízd, spotřeby PHM

Ø      provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části Praha - Ďáblice,

Ø      v rámci své pravomoci spolurozhoduje o likvidaci tj. odpisech opotřebených zařízení

Ø      vyjadřuje se k žádostem o snížení ev. odpuštění poplatků (např. příspěvek rodičů na provoz MŠ)

Ø      vyhledává a navrhuje zdroje příjmů MČ

Ø      plní  další úkoly,  jimiž jej  pověřilo zastupitelstvo městské části Praha - Ďáblice.

Ø      zpracovává zprávu o výsledcích své činnosti a předkládá jí radě ZMČ 1x ročně k projednání.

28.3. Kontrolní výbor:  předseda, minimálně 4 členové  a tajemník komise  (bez hlasovacího práva).

28.3.1.Náplň práce výboru:

Ø      kontroluje   dodržování  právních   předpisů  ostatními  výbory a Úřadem městské  části Prahy - Ďáblice  na   úseku  samostatné působnosti,

Ø      kontrolní výbor pracuje samostatně na základě zpracovaného ročního plánu kontrolních činností a aktuálních potřeb MČ v souladu s kontrolním řádem vydaným na základě zákona č. 320/2001 Sb.zejména pokud jde o:

Ø      kontrolu věcného plnění usnesení RMČ a ZMČ, pokud kontrola nebyla svěřena jinému orgánu

Ø      dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných hl.m. Prahou a ostatních právních předpisů

Ø      vyřizování vybraných petic, stížností, oznámení a dalších podání v oblasti samostatné působnosti

Ø      na základě podnětů občanů, vlastních poznatků i poznatků členů výboru z kontrolní činnosti a dějů v MČ, projednává výbor a předseda výboru předkládá radě ZMČ  návrhy, náměty, stanoviska a doporučení na provedení konkrétních kontrolních akcí a opatření

Ø      kontrolní výbor předkládá ZMČ a RMČ zprávy o výsledcích z provedených kontrolních akcí společně s návrhem na přijetí  opatření k odstranění zjištěných nedostatků

Ø      kontrolní výbor zpracovává zprávu o výsledcích své činnosti a předkládá jí  ZMČ 1x ročně k projednání.

Ø      podle potřeby a charakteru úkolů účelně spolupracuje s finančním výborem ZMČ a s komisemi RMČ,  ale i se zaměstnanci ÚMČ.

Členové kontrolního výboru jsou při výkonu kontroly dle zákona 320/2001 Sb. v souladu s "Kontrolním řádem" MČ oprávnění a povinni:

Ø      při provádění kontroly jsou členové výboru oprávněni požadovat, aby jim zejména byl umožněn vstup do všech objektů,  provozů a místností  kontrolovaných zařízení,

Ø      byly jim podány pravdivé a úplné informace písemné i ústní o zjišťovaných skutečnostech nebo vysvětlení o příčinách zjištěných závad.

Ø      provádět kontrolu jen na základě písemného pověření, sepsaného předsedou výboru,

Ø      oznámit  kontrolované osobě termín zahájení kontroly

Ø      dbát, aby kontrolní zjištění byla objektivní, věcná, pravdivá a prokazatelná

Ø      zpracovat výsledky kontrolní akce formou stručného, věcného  záznamu a ten bezodkladně doručit všem zainteresovaným a prověřovanému subjektu

Ø      zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalostí  těchto skutečností.

Ø      o  provedené kontrole výbor pořídí  zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky  byly zjištěny a návrhy opatření směřující  k odstranění  nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Ø      Výbor předloží zápis zastupitelstvu městské části Praha - Ďáblice; k zápisu připojí vyjádření  orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Ø      plní další  kontrolní úkoly, kterými  jej pověří Zastupitelstvo městské části Praha – Ďáblice,

 

Oddíl IV

KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

Čl. 29

Komise výstavby a investic

29.1. Komise výstavby a investic:  předseda, minimálně 4 členové

29.2. Náplň komise:

Ø      projednává a dává připomínky k předloženým projektům z hlediska koncepce výstavby

Ø      provádí  místní šetření  uložená radou

Ø      vyjadřuje se k odborným podkladům pro práci vedení ÚMČ a volených orgánů, vyjadřuje se k investiční výstavbě prováděné MČ včetně projektové dokumentace a k finančním nákladům stavebních prací, které realizuje MČ

Ø      zúčastňuje se projednávání návrhů územně plánovací dokumentace (územních a regulačních plánů)

Ø      může být  zvána a vyjadřovat se k jednáním s dosahem na okolní prostředí MČ

Ø      posuzuje technický stav objektů, v případě havarijního stavu navrhuje radě požádat o zahájení řízení o odstranění stavby.

Ø      připravuje návrhy k  vyřizování připomínek, podnětů a stížností občanů k stavebním činnostem

Ø      v souladu s platnými předpisy kontroluje čísla popisná a evidenční a navrhuje nápravu.

Ø      předseda komise vede evidenci  rozhodnutí, podkladů a připomínek, která komise vydala v řízeních a to formou zápisů z jednání.

Ø      připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém  úseku

Ø      sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.

Ø      podílí se na zpracování investičního výhledu a rozvoje MČ

Ø       komise plní úkoly uložené radou MČ

 

Čl. 30

Komise sociální

30.1.        Komise sociální: předseda, minimálně 4 členové

30.2.         Náplň komise:

Ø      provádí místní šetření, poradenství  i sociální prevenci

Ø      vyjadřuje se k žádostem občanů o poskytnutí jednorázových příspěvků, k žádostem o přidělení bytu

Ø      navštěvuje občany u příležitosti jejich významných životních výročích (jubilea, zlaté svatby ...), zajišťuje vítání novorozeňat

Ø      spolupracuje s referentem  evidence obyvatel při  organizačním zajištění těchto záležitostí , pomáhá aktualizovat seznamy jubilantů

Ø      spolupracuje se školskými zařízeními v MČ a kulturní a školskou komisí a spolupracuje při vyhlášených akcích

Ø      podílí se na projednávání koncepce  protidrogové prevence a ochrany mládeže před škodlivými vlivy

Ø      zpracovává návrhy pro zdravotně sociální politiku na příští léta, provádí inventuru sociálních potřeb v MČ a podílí se na vytváření systému obecního zdravotnictví

Ø      připravuje ve spolupráci s referentem bytového hospodářství a správy budov podklady pro sestavení pořadníku žadatelů o byt, prověřuje údaje uvedené v žádostech o přidělení bytu

Ø      doporučuje výměny bytů a obsazování uvolněných bytů dle pořadníku žadatelů po posouzení jejich potřebnosti

Ø      v oblasti své činnost je oprávněna provádět místní šetření, vyhledávání a kontroly

Ø      připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém  úseku

Ø      sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.

Ø      komise plní úkoly uložené radou MČ

 

Čl. 31

Komise školská a kulturní

31.1. Komise školská a kulturní:  předseda,  minimálně 4 členové 

31.2. Náplň komise:

Ø      dbá o  spolupráci MČ se školskými zařízeními v působnosti obce , o prezentaci práce školy

Ø      připravuje a předkládá radě plán akcí, a předpokládané finanční prostředky na svou činnost

Ø      podporuje zájmy mimoškolní tělovýchovy a aktivní využití volného času dělí a mládeže

Ø      vyjadřuje se k záměrům výstavby tělovýchovných   a  kulturních zařízení v obci

Ø      podporuje rozvoj kulturní činnosti v MČ

Ø      podporuje  aktivity občanských sdružení, spolků a zájmových organizací pracujících s mládeží a dětmi

Ø      podílí se na projednávání koncepce protidrogové prevence a ochrany mládeže před škodlivými vlivy

Ø      připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém  úseku

Ø      sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.

Ø      komise plní úkoly uložené radou MČ

 

Čl. 32

Komise sportovní

32.1. Komise sportovní:  předseda,  minimálně 4 členové 

32.2. Náplň komise:

Ø       organizuje zájmovou a sportovní činnost v MČ

Ø       spolupracuje se Školskou a kulturní komisí a se ZŠ

Ø       spolupracuje s organizacemi TJ Ďáblice

Ø       spravuje, navrhuje doplnění a opravy  tělovýchovného vybavení v MČ

Ø      připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém  úseku

Ø      sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.

Ø      komise plní úkoly uložené radou MČ

 

Čl. 33

Komise životního prostředí

33.1. Komise životního prostředí :  předseda, minimálně 4 členové 

33.2. Náplň komise:

Ø      pomáhá sledovat stav městské zeleně a zdravotní stav dřevin na území MČ

Ø      kontroluje čistotu veřejných prostranství,

Ø      sleduje a pomáhá evidovat stav nepovolených skládek

Ø      předává Radě ZMČ stanovisko k podnětům , stížnostem a připomínkám občanů týkajícím se ochrany přírody

Ø      doporučuje stanovisko a zúčastňuje se ve spolupráci s referentkou živ. prostředí provádění místního šetření na úseku chovu a držení zvířat

Ø      sleduje a pomáhá řešit problematiku odpadového hospodářství na území MČ

Ø      sleduje a pomáhá řešit problematiku údržby a čistoty obce

Ø      sleduje a vyjadřuje se k záměrům využívání volného prostranství v lokalitě MČ

Ø      komise plní úkoly uložené radou MČ

 

Hlava V

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

 

Oddíl I

Veřejný pořádek

 

Čl. 34

Městská policie

 

34.1. Městská policie – je přímo podřízena starostce MČ:

Ø      plní úkoly v souladu s ustanovením zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

Ø      ostatní povinnosti plní v souladu s tímto organizačním řádem.

 

Oddíl II

Požární ochrana

 

Čl. 35

Sdružení dobrovolných hasičů – Ďáblice

 

35. 1.  SDH – Ďáblice - je přímo podřízena starostce MČ:

Ø      plní úkoly v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Ø      ostatní povinnosti plní v souladu s tímto organizačním řádem.

 

Oddíl III

Místní knihovna

 

Čl. 36

Obecní knihovna v Ďáblicích, základní knihovna.

 

36. 1.  Vedoucí Obecní knihovny v Ďáblicích – je přímo podřízena tajemníkovi úřadu. Je organizační složkou úřadu MČ. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v souladu s Knihovním řádem a ceníkem placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Ďáblicích.

 

Hlava VI

Závěr

 

Čl. 37

Závěrečná ustanovení

 

37.1. Součástí organizačního řádu je:

Ø                       organizační struktura  městské části a jejích orgánů a složek,

Ø                       seznam a pracovní náplně současných zaměstnanců

Ø                       usnesení o jmenování rady MČ, starosty, zástupce starosty, předsedů, členů a tajemníků výborů zastupitelstva a   komisí rady (01, 02, 04/02/ZMČ; 023, 037, 056, 057, 063/03 ZMČ

Ø                       usnesení o přenesení pravomocí zastupitelstva na radu MČ (006/02/ZMČ)

Ø                       usnesení o pověření zástupce starosty úkoly (021/03/ZMČ)

 

37.2.  Schváleným organizačním řádem jsou povinni se řídit:

Ø                       všichni zaměstnanci úřadu městské části,

Ø                       zastupitelstvo městské části v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o hlavním městě Praze,

Ø                       rada městské části v rámci její působnosti ve smyslu zákona o hlavním městě Praze,

Ø                       ostatní volené a poradní orgány (výbory, komise ve smyslu zákona o hlavním městě Praze).

 

Čl. 38

Schvalovací ustanovení

 

38.1.   Organizační řád městské části schválilo:

Rada MČ Praha – Ďáblice usnesením číslo 009/07/RMČ,

Zastupitelstvo MČ Praha - Ďáblice  usnesením číslo xxx/07/ZMČ

ze dne: 2007

 

38.2.  Tento organizační řád nabývá platnosti dne: 01.04.2007 a ruší platnost předchozího organizačního řádu platného od 26.  6. 2003

 

V Praze – Ďáblicích dne 2007-02-12

 

 

                                                                         ……………………….. ……………………………..

                                                                                 Danuše Ševčíková,starostka MČ


 

 

*                                        

 

 

Seznam zaměstnanců ÚMČ Praha - Ďáblice - příloha Organizačního řádu.

 

 

Tajemník ÚMČ:                                                                     Vlastimilů Fouček

 

Vedoucí finančního odboru:                                                Ing. Václav Valtr

Samostatný odborný referent FIO, majetek:                     Marie Hanzlová

Samostatný odborný referent VHČ:                                   Ing. Bronislava Lomozová

Samostatná pokladní:                                                         Hana Vokurková

Samostatný referent občansko-správní:                           Anežka Cimbulková

Samostatná sekretářka:                                                       Monika Kratochvílová

Samostatný odborný referent ŽP :                                     Ing. Hana Králíková

 

Obecní knihovna v Ďáblicích

Vedoucí Obecní knihovny v Ďáblicích:                              Ivana Midlochová

 

 

 

*                    

 

 

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

 

1.(ustavující) veřejné zasedání

dne 14.11.2006

 

USNESENÍ č.003/06/ZMČ

o výsledku volby starosty, zástupce starosty a členů Rady městské části Praha - Ďáblice

 

 

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha –Ďáblice

 

I.    volí

1.   do funkce starosty městské části Praha – Ďáblice :

Danuši ŠEVČÍKOVOU

2.   do funkce zástupce starosty městské části Praha – Ďáblice :

Tomáše ENGELA

3.      do funkce členů rady městské části Praha – Ďáblice :

Janu BÁRTOVOU

Jiřího MYSLIVCE

Janu SOUKUPOVOU

 

 

*                    

 

 

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

 

1. (ustavující) veřejné zasedání

dne 14.11.2006

 

USNESENÍ č.004/06/ZMČ

ke zřízení výboru finančního a kontrolního

 

 

Zastupitelstvo městské části podle usnesení §100,odst.2 zákona č.131/2000 Sb. 

 

I. Zřizuje

výbor finanční a výbor kontrolní

 

II.Jmenuje

Janu Řehákovou                     - předsedou finančního výboru

Petra Bačkovského                  - členem finančního výboru

Jaroslava Peltráma                 - členem finančního výboru

Václava Valtra                        - tajemníkem finančního výboru

 

Stanislava Cíchu                     - předsedou kontrolního výboru

Marka Bouzka                         - členem kontrolního výboru

Františka Churáčka                - členem kontrolního výboru

Bronislavu Lomozovou            - tajemnicí kontrolního výboru

 

III. Bere na vědomí

Jednací řád výboru finančního a kontrolního, který je nedílnou součástí tohoto usnesení a nabyl platnosti dnem 12.12.2002

 

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

 

02. zasedání

dne  14.12.2006

 

USNESENÍ č. 010/06ZMČ

k dovolbě členů finančního a kontrolního výboru

 

 

Zastupitelstvo městské části podle usnesení §100,odst.2 zákona č.131/2000 Sb. 

 

 

Na základě usnesení č.004/06/ZMČ dodatečně volí tyto členy:

 

Jan Kolář                       - členem finančního výboru

Zdeňka Fišmistrová       - členkou finančního výboru

Tomáš Fatrdle              - členem finančního výboru

Pavel Kohout                 - členem finančního výboru

 

Hana Mráčková             - členkou kontrolního výboru

Martin Lukeš                 - členem kontrolního výboru

Vladimír Novotný           - členem kontrolního výboru

Martin Křížek                 - členem kontrolního výboru

 

 

*                    

 

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

 

02. zasedání

dne 14.12.2006

 

USNESENÍ č.007/06/ZMČ

ke jmenování návrhové komise

 

Zastupitelstvo městské části Praha –Ďáblice

 

I.Jmenuje

Návrhovou a volební komisi na volební období 2006 – 2010 ve složení:

 

MUDr.Stanislav Cícha

Ing. Martin Křížek

 

II. Ustanovuje

tajemníkem komise: tajemníka úřadu MČ Vlastimila Foučka

 

*                    

 

Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

 

03. zasedání

dne 11.12.2006

 

 

USNESENÍ č. 005/06/RMČ

ke zřízení komisí Rady MČ Ďáblice

 

Rada MČ po projednání

 

I. Zřizuje tyto komise

Komise sociální

předseda – Jana Bártová

členové – Lýdie Veselá, Milena Maršíková, Pavla Nebeská, Pavla Černá, Jan Němec, Michaela Tomková

 

Komise život.prostředí

předseda – Věra Prokešová

členové –  Miloš Růžička, Jan Bouška, Pavel Niebauer, Iva Krčmová,  Tatiana Dohnalová, Anna Stambolijská

 

Komise školská a kulturní

předseda – Milada Bulirschová

členové – Petr Jirků, Martina Buderová, Dana Fatrdlová, Marie Veverová

 

Komise sportovní

předseda – Jiří Myslivec

členové – Zdeněk Šedivý, Simona Saňová, Markéta Bouzková, Tomáš Poštulka

 

Komise výstavby a investic

předseda – Vladimír Novotný

členové – Karel Kučera, Daniel Vladař, Martin Křížek, Pavel Veniger, Jiří Marušiak, Jaroslav Černý, David Tomanec

 

 

II. Ukládá starostce

seznámit s tímto usnesením zastupitelstvo MČ na nejbližším veřejném zasedání

 

*                    

 

 

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

 

02. zasedání

dne  14.12.2006

 

USNESENÍ č. 011/06/ZMČ

ke svěření kompetencí Radě městské části Praha - Ďáblice

 

 

Zastupitelstvo městské části po projednání  

 

 

I.Pověřuje Radu MČ Ďáblice na volební období 2006 – 2010

1.1.   k rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nepřesáhne pětiset tisíc,-Kč bez DPH a veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 1 mil.Kč bez DPH, v případě havárie nebo krizového rozhodnutí 2 mil.Kč bez DPH

1.2.   k rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše pětiset tisíc,-Kč

 

 

II.Požaduje,

aby Rada MČ informovala Zastupitelstvo MČ o finančních záležitostech dle bodu č.1 tohoto usnesení vždy na nejbližším veřejném zasedání

 

*                                        

 

 

Městská část Praha - Ďáblice

Rada městské části

 

04. zasedání

dne 8.1.2007

 

 

USNESENÍ č. 013/07/RMČ

ke svěření úkolů v samostatné působnosti zástupci starosty

Rada MČ po projednání

I. Souhlasí

s rozhodnutím starostky pověřit zástupce starosty JUDr. Tomáše Engela zabezpečováním úkolů v samostatné působnosti a to v oblastech:

-           školství (spolupráce s komisí školskou a kulturní)

-           výstavba v obci (spolupráce s komisí výstavby a investic)

-           životní prostředí (spolupráce s referátem ŽP a komisí ŽP)

-           veřejné zakázky malého rozsahu (výběr zhotovitele, uzavírání smluv, objednávky, likvidace faktur, kompletace podkladů k zařazování investic do majetku MČ)

-           účast na sestavování rozpočtu obce, účast na kontrole čerpání (spolupráce s finančním výborem)

 

 

*                                        

 

Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

 

02. zasedání

dne 14.12.2006

 

USNESENÍ č. 015/06/ZMČ

k pověření dvou členů zastupitelstva

k podpisování doložky k právním úkonům

 

Zastupitelstvo MČ po projednání

 

I.Schvaluje

pověření Mgr. Vladimíra Novotného a Ing.Jany Řehákové k podpisování doložky osvědčující dle § 43, zák.131/2000 Sb. právní úkony za MČ Praha - Ďáblice ve volebním období 2006-2010

 


 

Organizační struktura