Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Městská část Praha - Ďáblice
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Důvod a způsob založení 
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura MČ 
4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis. Kontaktní informace 
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.  č.ú.:501855998/6000 
6. Identifikační číslo organizace (IČO).  00231266
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 00231266 
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. Rozpočet na rok 2007

Rozpočet 2007 v Excelu

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Metodický postup   Žádosti o informace 
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Vyřizování žádostí 
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Opravný prostředek  
 
12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře Formulář elektronicky  
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Připravuje se.
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Právní normy  
15. Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací, zveřejněné v souladu s §18 a §19, zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2003 

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2006

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. ZŠ U Parkánu 17/11, Praha - Ďáblice 
zpět zpět v historii